Kontakt

 

 E-mail: fs-alt@fs-alt.dk

 

 Formand, Erik Bach:

 26 29 38 66

 

Other Information

    Quick Links

 

Politisk program for Folkesocialistisk Alternativ:


1) Folkesocialistisk Alternativ (FA) er et folkesocialistisk parti. Vi arbejder for socialisme i Danmark og resten af verden.


2)Vi tager udgangspunkt i et samfundssyn baseret på en klasseorienteret analyse af økonomien og den deraf udviklede politiske struktur.

FA bygger på demokratiske og solidariske værdier, marxistisk samfundsanalyse samt en antiautoritær og ikke-elitær tilgang til politik.


3) Som socialister anser vi udviklingen af demokratiet for helt centralt for en socialistisk udvikling. Demokratiet skal ikke blot fungere i de valgte parlamentariske organer, men udstrækkes til alle livets områder, bl. a. arbejdspladserne, den samlede økonomi, boligkvartererne, uddannelsesinstitutionerne og brugerråd i den offentlige sektor. Åbenhed og medbestemmelse er helt centrale elementer i den udvikling.


4) FA står vagt om individets grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder til at tro, tale, tænke og ytre sig som det ønsker.

Den individuelle frihed bør begrænses på det økonomiske område, idet markedet vil fremme de velstilledes, de veluddannedes og de riges frihedsmuligheder, og samtidig begrænse de fattiges evne til at benytte sig af de samme frihedsrettigheder.

FA ønsker en begrænsning af den private ejendomsret til produktionsmidlerne.


5) FA ønsker at modvirke neoliberalismen som breder sig på alle økonomiens områder.

Markedet er idag blevet dominerende i en globaliseret samfundsudvikling, hvor de sidste hundrede års fremskridt for den industrialiserede verdens arbejderklasse søges trængt tilbage af den internationaliserede kapital.

FA vil styrke arbejderklassen imod de kapitalkræfter, som under dække af moderne managementteorier, presser de magtesløse, de fattige land- og lønarbjdere i den 3.verden samt lønarbejder-og overførselsmodtagerklassen i den senmoderne kapitalistiske verden.

FA er modstander af den fortsatte udliciterings- og privatiseringsbølge som angriber de ansattes løn-og arbejdsforhold, og svækker den lighedsorienterede velfærdsmodel, der er opbygget igennem årtier.

6) FA har et markeds-og demokratikritisk syn på EU. EU er en kampplads for politik og økonomi. På grund af de 4 liberalistiske rettigheder, retten til fri bevægelighed for kapital, serviceydelser, varer og arbejdskraft er kamppladsen skæv til fordel for dem der står stærkt på markedspladsen:kapital- og virksomhedsejere,bl. a. af transnationalt tilsnit, samt veluddannede vidensarbejdere. Markedet begrænser politiske beslutningers gyldighed, hvis de ikke er i overensstemmelse med markedskræfternes logik. En væsentlig faktor i kampen for at fastholde et socialistisk perspektiv i den politiske kamp er at afgørende og centrale demokratiske beslutninger træffes hvor markedet ikke pr. definition har en institutionaliseret fordel. Derfor kæmper FA for at fastholde det nationale demokrati, ikke som en reaktionær stopklods, men som en kampplads, hvor det er muligt at styrke en socialistisk udvikling og skabe en reel mulighed for indsigt med de politiske beslutninger og deres konsekvenser.


7) FA er modstander af såvel Forfatnings- som Lissabontraktaten, idet ingen af disse traktater løser lønarbejdernes og forbrugernes problemer med EUs favorisering af markedskræfterne.

De 4 liberalistiske rettigheder bør begrænses og så længe EF/EU-domstolen sætter dem over lønmodtager-og forbrugerrettigheder trues disse. Bl.a. den danske arbejdsmarkedsmodel er under angreb. Den bør forsvares ved et forbehold(en protokol til traktaten). Endvidere er lønarbejderrettigheder( bl. a. strejke-og blokaderetten) som er erhvervet gennem faglig kamp i over 100 år, under angreb. EU-domstolens ret til at sætte markedet over lønarbejderinteresser bør fjernes. Infrastrukturen: vand,energi, el og transport bør være under offentligt ejerskab og kontrol. Kun sådan kan medarbejdernes og brugernes interesser varetages. Ingen bør profitere økonomisk af disse helt centrale områder. Demokratisk kontrol af disse områder er endvidere nødvendig for at sikre udviklingen af en klimaneutral energi-og transportsektor. EUs pres for markedsgørelse af disse sektorer er en helt central del af det neoliberale angreb på den offentlige deltagelse i produktionen.


8) EU-kommissionens planer om markedsgørelse af uddannelses- og sundhedsområdet er et direkte angreb på den lighedsorienterede velfærdsmodel som er opbygget i Skandinavien. FA tager afstand fra en sådan udvikling, som vil forøge klasseskellene i vores samfund.


9) Enhver ændring i EU-traktaten som påvirker den danske grundlov skal sættes til folkeafstemning.


10) FA er tilhænger af de 4 danske forbehold, fordi de sætter grænser op for afgivelse af national og demokratisk suverænitet. Enhver ændring af disse forbehold skal sættes til folkeafstemning.


11) Retten til at slå egen mønt, og til at styre pengeudpumpningen for i en given situation at kunne fremme beskæftigelsen er central for et folkesocialistisk projekt. Derfor er vi stærke modstandere af en fælles mønt.


12) Ligeledes er det vigtigt at den demokratiske kontrol med rets-og politiområdet

er så stærk som mulig, hvorfor vi forsvarer dette forbehold


13) Retten til at bestemme over forsvaret skal fastholdes nationalt. Vores modstand imod et fælles forsvar er yderligere begrundet i en kritisk analyse af de interesser, som en sådan styrke vil blive brugt at forsvare i den 3. verden. Her tænkes på de økonomisk-imperialistiske interesser som bl. a. Frankrig og Storbritannien har ladet deres militær forsvare. Det uklare krav om FN-mandat som stilles i Lissabontraktaten skaber yderligere frygt for den fremtidige brug af en sådan styrke.


14)FA er tilhængere af internationalt forpligtende samarbejde som det bl. a. foregår i FN-regi. Ingen danske tropper bør udstationeres uden et FN-mandat. International lov og ret bør altid være i centrum for dansk udenrigspolitik. Europarådets og ILOs anbefalinger bør altid følges.


15) Verdenshandelsorganisationen, WTO, er i alt for høj grad båret af en uskøn blanding af neoliberalisme og særinteresser for de stærkeste økonomier. 3.verdenslande bør i højere grad have adgang til de rige landes markeder, mens de bør kunne indføre toldmure for at kunne beskytte egenproduktion. Sådan en positiv særbehandling må være central i udviklingen af 3. verdenslandenes økonomier.

 

 

 

16) FA står ved sin socialistiske ideologi. Vi mener de bredeste skuldre skal bære de største byrder. Vi støtter derfor en progressiv indkomstskat, progression i grønne afgifter, vægtafgifter på biler og grøn ejerafgift, samt en særlig skat på store gevinster ved boligsalg.

Endvidere ønsker FA formueskatten genindført.


17) FA er et grønt parti. Produktion bør i videst muligt omfang ske under hensyntagen til naturen og en bæredygtig strategi.

FA er tilhænger af momsfritagelse for økologiske fødevarer, og lav moms på øvrige basisfødevarer.

FA ønsker af hensyn til folkesundheden højere afgifter på alkohol, tobak, usunde fødevarer, herunder slik, fødevarer med tilsætningsstoffer, sukker, fedt samt fødevarer der er bestrålede. En omfordeling af afgifterne kan financieres gennem disse højere afgifter.

Kød ,der ikke er lokalt og bæredygtigt produceret, skal pålægges en afgift.


18) Kampen for et bedre arbejdsmiljø er en hjørnesten i udviklingen af folkesocialismen. FA foreslår arbejdsmiljølovens 11-timers regel ændret til en 13-timersregel for at beskytte skifteholds-og natarbejdere.


19) Transportpolitisk støtter FA skrappe krav om CO2-begrænsning. Således foreslår vi et stop for motorvejsudbygning.Vi arbejder for ndførelse af bompenge ved de større byer, og et tilhørende system af letbaner/S-tog må udbygges for at styrke den kollektive transport som alternativ.


20) FA ønsker en nedsættelse af taksterne i den kollektive trafik med 50%. FA vil elektrificere jernbanenettet for at styrke togdriften og begrænse CO2-udslippet (falder til 1/10 af nuværende niveau). I første omgang hovedstrækningerne i Jylland og de store regionaltogsstrækninger på Sjælland. En samlet plan for udbygning af skinnenet og signalanlæg skal sikre en bedre jernbane.

FA vil gennem statsstøtte og fælles europæisk samarbejde udbygge et europæisk højklasse tog system, som sikrer jernbanen som et reelt alternativ til den drivhusskadelige flytransport. En sådan plan vil være et radikalt brud med EU's liberalisering af jernbanesektoren. Kun ved at statsmagten tager ansvaret for denne udvikling, kan der sikres en bæredygtig udvikling på dette område. CO2-afgift på flytransport er nødvendig for at begrænse flyenes CO2 belastning. FA vil endvidere renationalisere jernbanesektoren, ved at samle BaneDanmark og DSB under et fælles statsligt ejerskab. Stop for udliciteringer og privatisering er helt centralt for at jernbanedrift kan være et reelt bæredygtigt alternativ.

FA er endvidere modstander af den udliciteringsbølge som allerede har undergravet løn-og arbejdsforhold på bus- og færgeområdet, og som har skabt en sektor med upålidelig drift til skade for passagererne.

Tilsvarende må markedsgørelsen af energisektoren stoppes, idet den fjerner den demokratiske kontrol og styring, og svækker kampen mod bl. a. de store energiselskabers planer om mere kulproduceret elektricitet.

Energiproduktionen bør baseres på vindkraft og andre klimaneutrale energiformer, og energiforbruget skal beskæres kraftigt. Samfundskontrol er afgørende i denne udvikling.

FA er modstander af atomkraft.


21) Ligestilling mellem kønnene er helt central i udviklingen af en folkesocialistisk strategi. Ligeløn og lige uddannelses- og karriere muligheder er afgørende for ligestilling. FA støtter kravet om nedsættelse af en ligelønskommission med en lønpulje til rådighed. Endvidere arbejder FA på ligestilling i pensionsspørgsmål, her bl. a. fælles ejendomsret til pensioner ved ægteskab. Pensionsdelingsforliget fra 2006 svigter kvinder med korte eller ingen uddannelse og tilsvarende lav pension.


22) FA er et anti-racistisk parti, der arbejder for etnisk ligestilling.


23) FA støtter ligestilling for homoseksuelle. En samlet juridisk ligestilling, som bl. a. muliggør adoptioner og indgåelse af ægteskab.


24) Undertrykkelse af kvinder, homoseksuelle eller andre grupper kan under ingen omstændigheder forsvares, heller ikke med kulturforskelle.


25) Børns tarv må sættes over hensynet til de voksne og myndighedernes økonomiske interesser.


26) Religiøse samfund må ligestilles. Folkekirkens særstilling bør ophæves. Al civilregistrering bør foregå hos de offentlige myndigheder.


27) Det danske samfund skal føre en human og anstændig asylpolitik Danmark skal overholde internationale konventioner vedrørende asyl, og sikre en hurtig og personlig sagsbehandling.


28) Sundhedsvæsenet bør i højere grad bygge på integreret medicin. Lægernes store magt i Patientklagenævn og i Sundhedsstyrelsen bør begrænses. Medicinalindustriens store magt over myndighederne i Danmark og EU bør bekæmpes.


29) Professioner med egne særregler og selvbestaltede råd som Advokatsamfundet, Læge-og Tandlægeforeningerne eller med overdreven magt over klagenævn som politiets magt i Politiklagenævnet, bør reguleres af en offentlig myndighed og demokratisk kontrol.


30) FA vil lade fængselsstraf suppleres af mere behandling i fængslerne for at begrænse tilbagefaldet til kriminalitet. Strafpolitikken skal i højere baseres på en reel resocialisering, der bl. a. inkluderer uddannelse, evt misbrugsbehandling og lignende tilbud.


 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Folkesocialitsisk Alternativ